среда, 30 августа 2017 г.

Հանրահաշիվ դասընթացի ծրագիր 7-րդ դասարան

«Հանրահաշիվ» և «Երկրաչափություն» առարկայի դասընթացների ծրագիր
7-րդ դասարան

Միջին դպրոցի «Հանրահաշիվ» և «Երկրաչափություն» առարկաների ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքները,  Հանրակրթության պետական չափորոշիչի  և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում  առարկայական ծրագրերի մշակման ներկայացվողպահանջները:

Ուսումնական միջավայր, անհրաժեշտ գործիքներ.
Առարկայի ուսումանսիրությունը իրականացվում է սովորաբար ուսումնական կաբինետում, որտեղ անհրաժեշտ է, որ առկա լինի էլեկտրոնային գրատախտակ կամ արտապատկերիչ սարք, առարկայի ուսումնասիրությանը անհրաժեշտ գրականություն՝ տպագիր կամ էլեկտրոնային, համակարգիչ՝ միացված համացանցին:

Խմբայի կամ անհատական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ դասավանդողը և սովորողները ունենան անհատական  մեդիագործիքներ՝ նոթբուք, նեթբուք կամ պլանշետ, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչներ:

Հիմք ընդունելով Միջին դպրոցում գործող գնահատման կարգը, դասավանդողին և սովորողին ներկայացվող պահանջները՝ առարկայական ուսումնասիրության հարթակ ծառայում է դասավանդողի և սովորողների անհատական ուսումնական բլոգերը, և գնահատումը իրականացվում է բացառապես հիմք ընդունելով բլոգերում առկա հրապարակումները:

Նպատակը

Առարկայի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս սովորողին.

·                     տիրապետել  մաթեմատիկական հասկացությունների եւ հմտություններ համակարգին , որոնք անհրաժեշտ են կիրառել գործնականում, հարակից առարկաների ուսումնասիրության և շարունակական կրթության համար,
·                     զարգացնել մտավոր  կարողություններ և ձեւավորել  անհատականության որակներ, որոնք անհրաժեշտ են անհատին ժամանակակից հասարակությանը ներգրավվելու համար. մտքի հստակություն և ճշգրտություն, վերլուծական և տրամաբանական մտածողություն, տարածական ընկալում, դժվարությունների հաղթահարման հմտություններ և այլն,
·                     ձեւավորել պատկերացում մաթեմատիկական հասկացությունների և մեթոդների՝ որպես գիտության և տեխնիկայի ուսումնասիրության համընդհանուր լեզվի, ինչպես նաև որպես երևույթների և գործընթացների համակարգման միջոց,
·                     համակարգչային ծրագրերից օգտվելու հմտություններ.խնդիրներ լուծելիս՝ վերլուծական մտածողությունը դրսևորելուն, հնարավոր իրավիճակները գնահատելուն և օպտիմալ լուծումներ գտնելուն,  տեղեկատվական մոդելներ կառուցելուն և գնահատելուն,  տեղեկատվության արդյունավետ և օպտիմալ որոնմանը,  կուտակմանը, պահպանմանը և ներկայացմանը, տեղեկատվական օբյեկտների և մոդելների հետ հմտորեն աշխատելուն:

Ծրագրային նյութի յուրացման կազմակերպումը.

Ծրագրային նյութի յուրացումը կազմակերպվում է թեմատիկ նախագծային աշխատանքների իրականացմամբ, որը ներկայացնում է դասավանդողը՝ հստակ նշված իրականացման մեկնարկն ու ավարտը, առաջադրված խնդիրներն ու պահանջները, նախագծային առաջադրանքի իրականցման գործիքներն ու ծրագրերը, անհրաժեշտ գրականության ցանկը, նախագծի արդյունքի հրապարակման կարգը և եղանակները, նախագծի  գնահատման սկզբունքները:
Ուսումնասիրվող թեմաներ
Հանրահաշիվ
Կրկնություն
Թվանշաններ, բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր
Թվային և  արտահայտություններ


1.      Թեմա- Միանդամներ
Հանրահաշվական  արտահայտություներ: Արտահայտության թվային արժեք: Բնական ցուցիչով աստիճան, դրա հատկությունները: Միանդամներ: Նման անդամների միացում: Միանդամների բազմապատկումը և աստիճան բարձրացումը:
Գիտելիքների ստուգում:

2.      Թեմա – Բազմանդամներ
Բազմանդամ: Բազմանդամների գումարումը և հանումը: Միանդամի բազմապատկումը բազմանդամով: Բազմանդամի բազմապատկումը բազմանդամով:
Գիտելիքների ստուգում:
3.      Թեմա – Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
Նույնություն: Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների: Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը:
Գիտելիքների ստուգում:
4.      Թեմա – Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
Մեկ անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում և դրա լուծումը: Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ: Առաջին աստիճանի հավասարման բերվող տեքստային խնդիրների լուծում:
Գիտելիքների ստուգում:
5.      Թեմա – Բազմություններ
Բազմություն,  բազմության տարրեր, ենթաբազմություն:  Թվային բազմություններ: Բազմությունների հավասարությունը: Բազմությունների միավորումը և հատումը:
6.      Թեմա – Գաղափար ֆունկցիայի մասին
Առնչություններ փոփոխական մեծությունների միջև: Ուղիղ համեմատականություն և հակադարձ համեմատականություն: Գաղափար ֆունկցիայի մասին: Ֆունկցիայի տրման եղանակները: Ուղիղ համեմտականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը: Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը:
Գիտելիքների ստուգում:
7.      Թեմա - Դասընթացի ընդհանրացում, կրկնություններ:

Երկրաչափություն

1. Թեմա - Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ
Կետեր, ուղիղներ, հատվածներ: Ուղղի ձողանշումը տեղանքում: Ճառագայթ և անկյուն: Երկրաչափական պատկերների հավասարությունը: Հատվածների և անկյունների համեմատումը:
Հատվածի երկարությունը:
Չափման միավորներ: Չափիչ գործիքներԱնկյան աստիճանային չափը:
Անկյունների չափումը տեղանքում
Կից և հակադիր անկյուններ: Ուղղահայաց ուղիղներ:
Ուղիղ անկյունների կառուցումը տեղանքում
Կրկնության կազմակերպում
Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 1

2. Թեմա - Եռանկյուն
Եռանկյուն:
Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը
Ուղղին ուղղահայաց
Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները: Հավասարասրուն եռանկյան հատկությունները
Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները: Հավասարասրուն եռանկյուն
Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները
Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները
Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները
Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 2

3. Թեմա - Կառուցման խնդիրներ
Շրջանագիծ:առուցումներ կարկինով և քանոնով
Կառուցման խնդիրների  օրինակներ
Եռանկյան կառուցումն ըստ երեք տարրերի
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք

4 Թեմա - Զուգահեռ ուղիղներ
Զուգահեռ ուղիղների սահմանումը: Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները219
Զուգահեռ ուղիղների կառուցման գործնական եղանակներ
Երկրաչափության աքսիոմների մասին
Զուգահեռ ուղիղների աքսիոմը
Թեորեմներ երկու զուգահեռ ուղիղներով և հատողով կազմված անկյունների մասին
Թեմատիկ գրավոր աշխատանք  3

5 Թեմա - Առնչություններ եռանկյան անկյունների և կողմերի միջև
Թեորեմ եռանկյան անկյունների գումարի մասին
Սուրանկյուն, ուղղանկյուն  և բութանկյուն եռանկյուն.
Թեորեմ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև առնչությունների մասին
Եռանկյան անհավասարությունը

6 Թեմա - Ուղղանկյուն եռանկյուն
Ուղղանկյուն եռանկյունների որոշ հատկություններ
Ուղղանկյուն եռանկյան հավասարության հայտանիշները
Կետի հեռավորությունը ուղղից
Հատվածի միջնուղղահայացի և անկյան կիսորդի հատկությունը
Զուգահեռ ուղիղների հեռավորությունը
Բեկյալի երկարությունը
Պատկերացում քառանիստի մասին

Կրկնություն
Կիսամյակային ստուգում
Տարեկան ստուգում
                                    

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ